Klara framtida välfärd

Förutom ”färre ska försörja allt fler” använder man sig även trots efter 30 års extrem påtvingad massinvandring även sig utav detta:

Klara framtida välfärd

 Tidigare spanske premiärministern Felipe González visar i en rapport till EU-kommissionen att EU-länderna kommer att behöva invandrad arbetskraft i storleken 50 miljoner personer för att klara framtidens välfärd.

I samma debattartikel skriver man

På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund. Många av dem är välutbildade, 60 procent har minst gymnasieutbildning. Trots det har många svårt att få ett arbete. Så kan det inte fortsätta.

Notera citatet ovan i nutid och AF profita nedan

Andra ursäkter att ta hit fler invandrare är

Generationsväxlingen

Saxat från Arbetsförmedlingen:

Generationsväxlingen drabbar samtliga län och nästan alla kommuner, men med olika styrka. Storstadskommunerna och några universitetsstäder klarar sig bäst medan utvecklingen slår hårt mot glesbygdskommuner och skogslän. Den viktigaste faktorn för att dämpa effekten av generationsväxlingen är att förbättra integrationen av utrikesfödda på arbetsmarknaden. Det slår Arbetsförmedlingen fast i en ny rapport som presenteras idag.

— Sverige står inför den största generationsväxlingen i modern tid vilket kommer att drabba regioner olika hårt. Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll för att underlätta generationsväxlingen. Vi kan med våra olika erbjudanden hjälpa arbetsgivare att komma i kontakt med framtida medarbetare redan idag. För om vi inte agerar nu, är risken stor att det uppstår kompetensbrist i framtiden, säger Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.En ny rapport från Arbetsförmedlingen visar att den aktiva befolkningen (18-64 år) förändras marginellt under de kommande 15 åren, samtidigt som den sammantagna befolkningen växer. Det betyder att försörjningsbördan för dem som arbetar ökar. Under perioden 2009 till 2015 sker den stora generationsväxlingen på arbetsmarknaden då de stora födelsekullarna 1944 till 1950 når pensionsåldern och de relativt stora ungdomskullarna i 20-årsåldern träder in i arbetslivet. Samtidigt finns ett stort antal utlandsfödda, invandrade de senaste åren, som står i begrepp att göra insteg på svensk arbetsmarknad.

Små kommuner och skogslänen drabbas

Generationsväxlingen drabbar samtliga län och nästan alla kommuner, men med olika styrka. Bäst klarar sig storstadskommunerna och några universitetsstäder medan utvecklingen blir mycket ogynnsam för flertalet kommuner i skogslänen men också för många små kommuner i Syd- och Mellansverige. Värst drabbas dock glesbygdskommunerna. I dessa kommuner som tappar aktiv befolkning ökar försörjningsbördan kraftigt för dem som arbetar och till detta kommer att den kommunala ekonomin försvagas.Skillnaderna växer mellan tillväxtregioner och övriga delar av landet när det gäller tillgången på befolkning i aktiv ålder. Under generationsväxlingens mest framträdande år, alltså perioden 2009-2015, väntas i glesbygden och övriga småorter dubbelt så hög andel pensionsavgångar — cirka 3 procent per år — som i de tre storstäderna. År 2025 väntas 64 procent av storstädernas befolkning vara mellan 18 och 64 år, jämfört med 51 procent i glesbygden och övriga småorter.

Vilka slutsatser drar ni själva om klara framtida välfärd?

%d bloggare gillar detta: